De vereniging beschikt over een aantal vuurwapens die door leden kunnen worden gebruikt. In feite is er voor bijna iedere discipline een verenigingswapen beschikbaar. Als een schutter eenmaal verder gevorderd is, kan de wens bestaan om een eigen vuurwapen aan te schaffen. Dit wapen kan dan namelijk naar eigen inzicht worden ingesteld en gemodificeerd.

 

Ondertekening WM3-formulier

Voordat een vuurwapen kan worden aangeschaft, moet een WM3-formulier worden ingevuld. Dit formulier moet worden ondertekend door het bestuur van de vereniging. Met een compleet ingevuld formulier kan de schutter het gewenste wapen door de politie laten bijschrijven op zijn verlof.

Met de ondertekening van het WM3-formulier geeft het bestuur in feite aan dat:

  • de aanvrager voldoende bekwaam wordt geacht met de omgang van dit wapen en
  • het wapen kan worden gebruikt voor een KNSA-erkende discipline die bij Willem Tell kan worden verschoten

Om dit te toetsen, hanteert het bestuur een aantal strikte regels.

 

Richtlijnen KNSA

In de eerste plaats conformeert Willem Tell zich aan de Richtlijnen voor het mede invullen en ondertekenen van WM3-formulieren door verenigingsbestuurders van de KNSA. Deze richtlijnen kennen hun basis in de Circulaire Wapens en Munitie van het ministerie. De interpretatie van de Richtlijnen is complex en soms is het onduidelijk of een specifiek wapen of kaliber is toegestaan. Voor een goede inschatting is het dus verstandig om altijd het bestuur te raadplegen voordat een wapen wordt aangeschaft. Het bestuur helpt hier graag bij. Daar waar er bij de interpretatie van de Richtlijnen of de binnen Willem Tell geldende reglementen onduidelijkheden zijn, zal het bestuur beslissen.

 

De Richtlijnen voor het mede invullen en ondertekenen van WM3-formulieren door verenigingsbestuurders van de KNSA vindt u hier.

 

Bekwaamheid schutter

In punt 6 van de Richtlijnen wordt aangegeven dat een lid dat een vuurwapen aanvraagt, voldoende bekwaam dient te zijn met de omgang van vuurwapens. Hiervoor gebruikt het bestuur onder andere de door het bestuur vastgestelde Eisen ten aanzien van het schieten met vuurwapens (zie elders op deze website). Voor het mogen schieten met een bepaald vuurwapen zal minimaal voldaan moeten worden aan deze eisen.

In aanvulling hierop wordt van de leden verwacht dat zij tenminste 5 schietbeurten hebben gemaakt met een wapen in de discipline waarvoor zij het wapen aanschaffen. Deze schietbeurten kunnen worden gehaald met een verenigingswapen of door gebruik te maken van het wapen van een medeschutter. Hiermee wordt voorkomen dat leden, die aan de punteneis hebben voldaan, een wapen aanschaffen waarmee zij feitelijk nog geen ervaring hebben.

Deze schietbeurten dienen binnen Willem Tell te zijn verschoten en (dus) controleerbaar voor het bestuur. Het bestuur kan een oordeel uiteraard niet baseren op schietbeurten die buiten de vereniging worden behaald.

Een voorbeeld: een schutter wil een groot kaliber pistool aanschaffen voor de discipline Meesterkaart Zwaar. De schutter is bevoegd met klein kaliberpistool te schieten en haalt met een klein kaliber pistool op de 25 meter ruimschoots de limiet van 150 punten uit 20 schoten. De schutter laat deze limiet aantekenen in zijn schietbeurtenregister en mag vanaf dat moment met groot kaliber pistool op de 25 meter baan schieten. In de weken daarna oefent hij met het groot kaliber pistool van de vereniging in de discipline Meesterkaart Zwaar en laat deze schietbeurten noteren in zijn schietbeurtenregister met de aantekening van de discipline (MKZ). Nadat hij minimaal vijf schietbeurten op deze manier heeft laten registreren, levert hij een WM3-formulier in bij het bestuur met het verzoek deze te ondertekenen.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de leden zelf om de punteneis en de verschoten discipline in het schietbeurtenregister te laten noteren. Zonder deze informatie zal het bestuur in principe niet meewerken aan het verzoek tot ondertekening van het WM3-formulier. Als het wapen eenmaal is aangeschaft, hoeft de discipline (conform wettelijke bepalingen) niet meer afzonderlijk in het schietbeurtenregister te worden genoteerd.

 

Discipline binnen verenigingsverband

In punt 7 van de Richtlijnen wordt aangegeven dat een aanvraag betrekking heeft op 1) een KNSA-discipline die 2) binnen verenigingsverband kan worden geschoten. Elders op deze website is een overzicht te vinden van de KNSA-disciplines die bij Willem Tell geschoten kunnen worden. Of een discipline is toegestaan hangt af van de mogelijkheden die onze banen bieden en eventuele beperkingen uit de Wet Milieubeheer.

In het Vademecum dat op de vereniging beschikbaar is, staan per KNSA-discipline de voorwaarden en beperkingen ten aanzien van de te gebruiken wapens, soorten munitie en kalibers. Het is aan de leden zelf om vast te stellen of een wapen of kaliber is toegestaan binnen een KNSA-discipline en of deze discipline is toegestaan bij Willem Tell. Dit wordt getoetst door het bestuur alvorens het WM3-formulier wordt ondertekend.