Aanmelding


Kennismaking en proefperiode


Uw eerste stap tot het lidmaatschap heeft u inmiddels genomen; u heeft via de e-mail contact opgenomen met een bestuurslid en bent uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek probeert het bestuurslid een beeld te schetsen van u als persoon en als (toekomstig) sportschutter. U krijgt tijdens dat gesprek een (beter) beeld van de schietsport en onze vereniging. Na dit kennismakingsgesprek overhandigt het bestuurslid u een aanmeldingsformulier.

Proefperiode


Indien u, op basis van deze eerste kennismaking met onze vereniging, definitief besluit om het lidmaatschap aan te vragen, levert u bij uw eerstvolgende bezoek aan de vereniging de volgende bescheiden in bij het dienstdoende bestuurslid:

  • Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier
  • Een recente en goed gelijkende originele pasfoto
  • Inschrijfgeld a 50,- euro


U begint dan aan uw proefperiode. Deze duurt vier weken, waarbij de ingangsdatum gelijk is aan de datum waarop het bestuurslid uw aanmeldingsformulier heeft ondertekend. Gedurende deze proefperiode bezoekt u de vereniging alleen op afspraak. Afhankelijk van de dagen waarop u de vereniging bezoekt, wordt u gekoppeld aan een of twee van onze leden. U kunt dan onder begeleiding van deze leden schieten met luchtdrukwapens.

Aspirantenkaart


Uw persoonlijke gegevens worden door het bestuurslid overgenomen op de aspirantenkaart. Deze wordt, voorzien van uw pasfoto, in de kantine opgehangen. Op deze wijze is voor de overige leden bekend wie voor het lidmaatschap in aanmerking wil komen. Leden hebben de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen het lidmaatschap bij de Commissie van Toelating. Uiteraard zal deze commissie de bezwaren toetsen.

Verklaring omtrent het gedrag


Op het moment dat uw aanmeldingsformulier door het bestuurslid wordt geaccepteerd, ontvangt u een aanvraagformulier voor een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Het bestuurslid vult een deel van het aanvraagformulier voor u in en voorziet deze van een stempel en handtekening. U levert het (verder door u zelf ingevulde) formulier in bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van uw gemeente. Bij inlevering van dit formulier dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen en betaalt u 41,35. Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van de aanvraag, neemt de Officier van Justitie een beslissing over het afgeven van een VOG. De VOG zal worden geweigerd indien sprake is van strafbare gedragingen die relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd: in dit geval het beoefenen van de schietsport en/of het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens.

De originele Verklaring levert u in bij een bestuurslid. Indien u de Verklaring omtrent het Gedrag niet binnen vier weken heeft ontvangen, gaat het bestuur er van uit dat deze niet is verstrekt. In dat geval kunt u geen lid worden van S.V. Willem Tell.

Er zijn twee situaties waarin u geen Verklaring omtrent het Gedrag hoeft in te vullen:

  • U bent al lid van een andere schietsportvereniging
  • U heeft al een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens

Aspirant-lidmaatschap


Als u uw proefperiode heeft afgesloten en uw VOG heeft ingeleverd, wordt u aspirant. De aspirant-periode duurt zes maanden. In deze zes maanden mag u met luchtdrukwapens schieten. Dit hoeft niet meer plaats te vinden onder begeleiding van een van onze leden. U hoeft dus ook niet meer op afspraak een bezoek te brengen aan onze vereniging, maar kunt zelf bepalen wanneer u langs komt.

Het is van belang dat u gedurende uw aspirant-periode aantoont dat u verantwoordelijk met wapens om gaat en voldoende oefent in het schieten met luchtdrukwapens. Daarvoor dient u op uw aspirantenkaart 20 schietbeurten te laten aftekenen door een bestuurslid.

Bestaande sportschutters


Voor leden die van een andere schietvereniging komen en over een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens beschikken, geldt een andere regeling. Indien zij namelijk gedurende zes maanden geen schietbeurten met vuurwapens kunnen laten aftekenen, kan de verlenging van het verlof in gevaar komen. Indien deze aspiranten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de limieten voor het schieten met vuurwapens, zoals deze verderop in dit document zijn verwoord, dan krijgen zij van het bestuur toestemming om tijdens het aspirant-lidmaatschap met vuurwapen te schieten.


Kosten aspirant-lidmaatschap


Aan de aspirant-periode zijn kosten verbonden. De redenen hiervoor zijn dat u als aspirant vrijwel dezelfde rechten en plichten heeft als een gewoon lid, buiten het feit dat u niet kunt schieten met vuurwapens en niet kunt deelnemen aan officiële bijeenkomsten zoals een ledenvergadering. Daarnaast is de vereniging verplicht om aspiranten in te schrijven bij de KNSA, het overkoepelende orgaan van sportschutters.

U ontvangt een factuur van de penningmeester. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen. Bij niet tijdige betaling kan het bestuur besluiten uw aspirant-periode te beëindigen.

Ballotage


Tijdens de aspirant-periode wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de Commissie van Toelating. Tijdens dit gesprek zal onder andere worden gevraagd naar uw motief om lid te worden van Willem Tell en uw individuele doelstellingen c.q. wensen ten aanzien van de schietsport. Omgekeerd kunt u tijdens dit gesprek aangeven op welke punten nog onduidelijkheden bestaan ten aanzien van het lidmaatschap of de vereniging en aangeven wat u van het lidmaatschap verwacht. Het hoofddoel van de ballotage is uiteindelijk beoordelen of u past binnen de vereniging en of uw visie op de schietsport aansluit bij die van S.V. Willem Tell.


Naast het gesprek met de Commissie van Toelating dient u tijdens de aspirant-periode door twee leden te worden voorgedragen als lid van S.V. Willem Tell. Deze twee leden, die door u zelf worden benaderd, hebben u leren kennen als sportschutter en zijn van mening dat u in aanmerking komt voor een lidmaatschap. Hiervoor dient het voordrachtformulier dat u krijgt overhandigd tijdens het gesprek met de Commissie van Toelating.

De Commissie van Toelating stelt op basis van de informatie uit het gesprek een advies op met betrekking tot uw toelating als lid van de vereniging en stuurt deze naar het bestuur. Het bestuur neemt ten slotte het definitieve besluit ten aanzien van het lidmaatschap.

Introductiecursus; beginselen van de schietsport


De vereniging heeft zich statutair verplicht zorg te dragen voor een goede opvang en eventueel noodzakelijke instructie van nieuwe leden.

Voor opvang van nieuwe leden (vanaf 18 jaar) wordt periodiek een introductiecursus georganiseerd. Deze cursus is verplicht voor alle aspiranten en bestaat uit acht bijeenkomsten. De kosten van deze cursus komen voor rekening van de vereniging. Bij de instructie staat het veiligheidsaspect centraal; de schietsport kan zich geen ongelukken veroorloven. Daarnaast wordt tijdens de basistraining aandacht besteed aan de beginselen van de schietsport: de houding, richttechnieken, etc. De deelname aan de introductiecursus wordt door de trainer bijgehouden op een daarvoor bestemd formulier. De deelname aan de cursus telt niet mee bij de twintig te behalen schietbeurten tijdens de aspirant-periode.

De introductiecursus wordt afgesloten met een vaardigheidsproef. Als de vaardigheidsproef met succes wordt afgelegd en minimaal zeven van de acht bijeenkomsten van de cursus zijn bijgewoond, ontvangt de aspirant een certificaat. Het behalen van dit certificaat is een voorwaarde voor het lidmaatschap.

Lidmaatschap


Indien u:

  • Voldoende aantekeningen op de aspirantenkaart heeft;
  • Twee leden bereid heeft gevonden u als lid voor te dragen;
  • Een positief advies krijgt van de Commissie van Toelating;
  • Met goed gevolg de verplichte veiligheidscursus heeft doorlopen;

en

  • Er geen andere bedenkingen tegen u zijn;


dan wordt u na de aspirant-periode volwaardig lid. Vanaf dat moment gelden dezelfde rechten en plichten als voor alle andere leden en ontvangt u van de penningmeester een factuur voor de contributie voor de resterende maanden van het kalenderjaar.